Chemie


Nutriční hodnoty potravin

 • základní nutriční hodnoty potravin (bílkoviny, tuk, vláknina, veškeré sacharidy, energetická hodnota)
 • cukry (glukóza, fruktóza, laktóza, sacharóza, maltóza, sorbitol, maltitol)
 • mastné kyseliny (nasycené, mononenasycené, polynenasycené, profil mastných kyselin, trans mastné kyseliny, omega-3 mastné kyseliny, omega-6 mastné kyseliny)
 • cholesterol
 • sodík (eventuelně další minerály)
 • vitamíny (subdodavatelsky)

Jakostní parametry potravin

 • obsah tuku, bílkovin, sušiny, popelovin, titrační kyselost
 • obsah celkové (dietární) vlákniny
 • obsah soli
 • amoniak v mase a masných výrobcích
 • průkaz tepelného ošetření masných výrobků (provařenost)
 • průkaz tepelného ošetření mléka (peroxidázová zkouška, fosfatázová zkouška fluorimetrickou metodou)
 • čistá svalová bílkovina v masných výrobcích
 • obsah masa v masných výrobcích a rybích výrobcích (filety, rybí prsty, …)
 • obsah tuku, vody a netuků v másle
 • analýza medu dle vyhlášky č. 76/2003 Sb. (voda, konduktivita, kyselost, HMF, nerozpustné látky, aktivita diastázy, glukóza, fruktóza, sacharóza, průkaz falšování medu škrobovými deriváty)
 • žluklost tuků (číslo kyselosti tuku, peroxidové číslo, thiobarbiturové číslo)
 • jódové číslo tuku, číslo zmýdelnění, nezmýdelnitelný podíl
 • obsah ethanolu v nápojích

Potravinářská aditiva

 • polyfosfáty v masných výrobcích
 • dusitany a dusičnany
 • konzervanty (oxid siřičitý, kyselina sorbová, kyselina benzoová, kyselina parahydroxybenzoová)
 • umělá sladidla (sacharin, aspartam, acesulfam, kyselina cyklamová, sorbitol)
 • chuťové látky (glutamát, kofein, chinin)
 • kyselina askorbová, kyselina iso-askorbová
 • identifikace a stanovení syntetických ve vodě rozpustných potravinářských barviv

Kontaminanty

 • rezidua těžkých kovů (Pb, Cd, As, Hg)
 • ostatní kovy (Cu, Zn, Fe, Mn, Ni, Al, Cr, …)
 • chlorované a ostatní pesticidy (HCB, alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH, suma DDT (o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDE, p,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDT), heptachlor (heptachlor a, heptachlor b, heptachlor epoxide), aldrin, dieldrin, endrin, endosulfan (α-endosulfan, β-endosulfan, endosulfan sulfate), chlordan (oxy-chlordan, trans-chlordan, cis-chlordan), methoxychlor, cypermetrin, deltametrin, permetrin, lambda-cyhalotrin)
 • organofosforové insekticidy (dichlorvos, methacrifos, phorate, diazinon, fenitrothion, malation, pirimiphos-methyl, chlorpyriphos-methyl, chlorpyriphos, dimethoate, fenchlorvos)
 • polychlorované bifenyly (PCB) (kongenerová analýza – PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU, PAH) (benzo[a]pyren, benzo[a]anthracen, benzo[b]fluoranthen a chrysen; suma PAH 4; případně další - benzo[k]fluoranthen, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]antracen, dibenzo[a,i]pyren, dibenzo[a,h]pyren)
 • toxaphen (P26, P50, P62) v mořských rybách a krmivech
 • mykotoxiny (aflatoxin B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxin A, deoxinivalenol, zearalenon, T2-toxin, HT-2 toxin, fumonisin B1, B2)

 

Rezidua veterinárních léčiv

Screeningové a konfirmační stanovení reziduí veterinárních léčiv ve tkáních hospodářských zvířat, mléce, vejcích, medu:

 • betalaktámová antibiotika (amoxicilin, ampicilin, benzylpenicilin (penicilin-G), dikloxacilin, kloxacilin, oxacilin, nafcilin, penicilin-V)
 • cefalosporiny (cefalexin, cefalonium, cefapirin, cefazolin, cefchinom, cefoperazon, ceftiofur)
 • tetracykliny (doxycyklin, chlortetracyklin včetně 4-epimeru, oxytetracyklin, tetracyklin včetně 4-epimeru)
 • aminoglykosidy (dihydrostreptomycin, gentamicin, linkomycin, neomycin, spektinomycin, streptomycin)
 • makrolidy (erythromycin, josamycin, spiramycin, tilmikosin, tulathromycin, tylosin)
 • sulfonamidy (sulfadimidin, sulfadiazin, sulfachlorpyridazin, sulfamethoxazol, sulfamethoxydiazin, sulfathiazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin, sulfadoxin, sulfamerazin, sulfamethizol)
 • pleuromutiliny (valnemulin)
 • chinolony (ciprofloxacin, danofloxacin, difloxacin, enrofloxacin, flumequin, kyselina oxolinová, kyselina nalidixiková, marbofloxacin, norfloxacin, sarafloxacin)
 • avermektiny (abamektin, doramektin, emamektin, eprinomektin, ivermektin, moxidektin, niklosamid)
 • antikokcidika (dekochinát, diclazuril, halofuginon, lasalocid, maduramicin, monensin, narasin, nikarbazin, robenidin, salinomycin, semduramicincin)
 • karbamáty a pyretroidy (cypermetrin, permetrin, lamda-cyhalotrin, deltametrin, carbofuran, methomyl, aldicarb, propoxur, methiocarb, tau-fluvalinát)
 • nesteroidní protizánětlivá léčiva (diklofenak, flunixin, ibuprofen, karprofen, kyselina mefenamová, kyselin tolfenamová, meloxikam, metamizol, oxyphenbutazon, phenylbutazon, vedaprofen)
 • ostatní farmakologicky účinné látky (amitraz)
 • benzimidazoly (albendazol včetně metabolitů, fenbendazol včetně metabolitů, levamisol, mebendazol včetně metabolitů, rafoxanid, thiabendazol včetně 5-hydroxythiabendazolu, triclabendazol včetně metabolitů)

Speciální analýzy

 • minerály (Na, K, Ca, Mg, P)
 • chemické prvky (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn Ni, Pb, Zn, Sn, As, Al, Hg, Se)
 • chlorované a ostatní pesticidy (HCB, alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH, suma DDT a derivátů (o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDE, p,p'-DDE, o,p'-DDT, p,p'-DDT), heptachlor (heptachlor a, heptachlor b, heptachlor epoxide), aldrin, dieldrin, endrin, endosulfan (α-endosulfan, b-endosulfan, endosulfan sulfate), chlordan (oxy-chlordan, trans-chlordan, cis-chlordan), methoxychlor, cypermetrin, deltametrin, permetrin, lambda-cyhalotrin)
 • organofosforové insekticidy (dichlorvos, methacrifos, phorate, diazinon, fenitrothion, malation, pirimiphos-methyl, chlorpyriphos-methyl, chlorpyriphos, dimethoate, fenchlorvos)
 • polychlorované bifenyly (PCB) (kongenerová analýza – PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
 • toxaphen (P26, P50, P62) v mořských rybách a krmivech
 • ftaláty (bis-2-etylhexylftalát, dibutylftalát) (lihoviny, nápoje)
 • benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny (suma m-xylenu a p-xylenu, o-xylen) (lihoviny, nápoje)
 • těkavé organické látky (trichlorethen (TCE), tetrachlorethen (PCE), 1,1,1-trichlorethan, trichlormethan (chloroform), tetrachlormethan, 1,1-dichlorethen (1,1-DCEE), tribrommethan (bromoform), bromdichlormethan (BDCHM), dibromchlormethan (DBCHM), dichlormethan (DCM), 1,2-dichlorethan (1,2-DCE), 1,4-dichlorbenzen (1,4-DCB) (pitné vody, nápoje)
 • methanol, vyšší alkoholy a aldehydy (methanol, isoamylalkohol [3-methyl-1-butanol], isobutylalkohol [2-methyl-1-propanol], 1-propanol, 1-butanol, 2-butanol, 2-methyl-1-butanol, 2-propanol, acetaldehyd, ethylacetát) (líh, lihoviny)
 • potravinářská aditiva (konzervační látky, sladidla, barviva, chuťové látky)
 • biogenní aminy (histamin, tyramin, putrescin, kadaverin, tryptamin, spermin, spermidin)
 • polyaromatické uhlovodíky (produkty uzení výrobků – benzo[a]antracen, chrysen, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren)
 • organické kyseliny ve vejcích a silážích (kyselina octová, mléčná, jantarová, propionová, 3-hydroxymáslená, máselná)
 • fosforovodík a kyanovodík (obiloviny)
 • vitamíny A, B, C, E (subdodavatelsky)
 • aminokyseliny (subdodavatelsky)
 • mykotoxiny (aflatoxin B1, B2, G1, G2, M1, ochratoxin A, deoxinivalenol, zearalenon, T2-toxin, HT-2 toxin, fumonisin B1, B2)
 • složení mastných kyselin (nasycené, mononenasycené, polynenasycené, profil mastných kyselin, trans mastné kyseliny, omega-3 mastné kyseliny, omega-6 mastné kyseliny)
 • cholesterol, sitosterol, stigmasterol
 • cukry (glukóza, fruktóza, sacharóza, laktóza, maltóza, maltitol, sorbitol)
 • analýza triglyceridů – průkaz porušení mléčného tuku
 • antikoagulační rodenticidy (warfarin, bromadiolon, brodifacoum, difathialon, flocumafen)
 • furadan (carbofuran; otravy volně žijících i domácích zvířat)
 • malachitová zeleň a krystalová violeť a jejich metabolity (leukoformy) v rybách
 • rezidua veterinárních léčiv
 • GTH (glyceroltriheptanoate) – látka užívaná k označení vedlejších živočišných materiálů, které nesmí vniknout do potravního ani krmného řetězce (masokostní moučka, kafilerní tuk)
 • medikace krmných směsí (antibiotika, sulfonamidy, antikokcidika, valnemulin)
 • rozbory kakaa a čokolád – tukuprostá kakaová sušina (kofein, theobromin)
 • rozbory kávy – obsah kofeinu, kontaminující látky
 • stanovení melaminu, kyseliny kyanurové, ammelidu a ammelinu
 • rozbory alkoholických nápojů (obsah alkoholu, methanolu, vyšších alkoholů, aldehydů, obsah ftalátů, obsah cukru, obsah žloutku ve vaječných likérech, identifikace a stanovení syntetických potravinářských barviv)
 • průkaz rostlinného tuku v mléce a mléčných výrobcích
 • 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol)

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
Ing. Alena HONZLOVÁ 567 143 212 606 712 743 honzlova@svujihlava.cz
vedoucí oddělení chemie
vedoucí NRL pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv
Ing. Helena ČURDOVÁ 567 143 290
567 143 215
606 064 734 curdova@svujihlava.cz
odborný pracovník
laboratoř chemie potravin a spektrálních analýz
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist