Oddělení chemie -> Akreditované zkoušky

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Akreditované zkoušky oddělení chemie


ZL 1129 - Laboratoře SVÚ Jihlava

Pořadové číslo 1) Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/ metody
Předmět zkoušky Rozsah stanovovaných analytů/rozsah zkouení Flexibilita
11 Stanovení vybraných prvků metodou ICP-OES* SOP 8.1.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Arsen, vápník, kadmium, měď, železo, draslík, hořčík, mangan, sodík, olovo, selen, zinek, fosfor a fosfáty, síra, cín, chlorid sodný, obsah žloutku A
21 Stanovení vybraných prvků metodou ICP-OES a tvrdosti (Ca+Mg) dopočtem* SOP 8.1.B Vody Vápník, železo, draslík, hořčík, mangan, sodík, křemík, fosfor, hliník A
3-4 Neobsazeno     -  
51 Stanovení rtuti na AMA SOP 8.4.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
61 Stanovení rtuti na AMA SOP 8.4.B Vody - A
71 Stanovení vybraných chlorovaných pesticidů metodou GC-ECD* SOP 8.5.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Aldrin, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDE, p,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDT, suma DDT, dieldrin, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan-sulfát, endrin, alpha-HCH, beta-HCH, suma HCH, gamma-HCH, heptachlor, heptachlor-epoxid, suma heptachlor, hexachlorbenzen, cis-chlordan, trans-chlordan, oxy-chlordan, methoxychlor, fipronil, fipronil sulfon, fipronil-desulfinyl A
81 Stanovení vybraných chlorovaných pesticidů metodou GC-ECD* SOP 8.5.B Vody Aldrin, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDE, p,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDT, suma DDT, dieldrin, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan-sulfát, endrin, alpha-HCH, beta-HCH, suma HCH, gamma-HCH, heptachlor, heptachlor-epoxid, suma heptachlor, hexachlorbenzen, cis-chlordan, trans-chlordan, oxy-chlordan, methoxychlor A
91 Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) kongenerově metodou GC-ECD* SOP 8.6.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, suma PCB A
101 Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) kongenerově metodou GC-ECD* SOP 8.6.B Vody PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, suma PCB A
111 Stanovení sulfonamidů metodou HPLC/DAD a HPLC/FLD*
 
SOP 8.7. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin A
121 Stanovení čisté svalové bílkoviny nepřímou metodou* SOP 8.8. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Čistá svalová bílkovina, hydroxyprolin, kolagen, čistá bílkovina A
131 Stanovení sulfonamidů metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.9. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin, valnemulin, trimethoprim A
141 Stanovení metanolu, etanolu, aldehydů, esterů a vyšších alkoholů metodou GC-FID* SOP 8.10. Líh, lihoviny, potraviny metanol, etanol, acetldehyd, etylacetát, isoamylalkohol, isobutylalkohol, n-propanol,, 2-propanol A
151 Stanovení kyseliny sorbové, benzoové,
p-hydroxybenzoové a kofeinu metodou HPLC/DAD*
SOP 8.11. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu kyselina sorbová a její soli, kyselina benzoová a její soli, kyselina p-hydroxybenzoová a její soli, kofein A
161 Stanovení umělých sladidel metodou HPLC/DAD* SOP 8.12. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sacharin, aspartam, acesulfam K A
171 Stanovení kofeinu v kávě metodou HPLC/DAD SOP 8.13. Káva - A
181 Stanovení chininu metodou HPLC/FLD SOP 8.14. Nápoje - A
191 Stanovení vybraných polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC/FLD* SOP 8.15.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3 cd)pyren,benzo(a)antracen, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, dibenzo(a,i)pyren, dibenzo(a,h)pyren,suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu A
201 Stanovení vybraných polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC/FLD* SOP 8.15.B Vody fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren A
211 Stanovení kyseliny glutamové metodou HPLC/DAD* SOP 8.16. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu kyselina glutamová a její soli A
221 Stanovení celkového fosforu a polyfosfátů gravimetricky SOP 8.17. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
231 Stanovení dusitanů a dusičnanů metodou FIA* SOP 8.18.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Dusitany a jejich soli, dusičnany a jejich soli, dusík dusitanový, dusík dusičnanový A
241 Stanovení dusitanů a dusičnanů metodou FIA* SOP 8.18.B Vody Dusitany a jejich soli, dusičnany a jejich soli, dusík dusitanový, dusík dusičnanový A
251 Stanovení biogenních aminů metodou HPLC/FLD*
 
SOP 8.19. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Kadaverin, putrescin, tryptamin, tyramin, histamin, spermin, spermidin A
26 Neobsazeno     - A
271 Stanovení těkavých organických látek metodou GC–ECD* SOP 8.21. Nápoje, vody Bromdichlormethan, bromoform, dibromchlormethan, tetrachlormethan, chloroform, tetrachlorethylen,  trichlorethylen, dichlorethylen, trichlorethan, dichlorethan, dichlorbenzen, trichlorbenzen, chlorbenzen A
281,2 Průkaz provařenosti masných výrobků koagulačním testem SOP 8.22. Masné výrobky - A
291 Stanovení laktózy enzymatickou metodou (LACTOSE & D-GALACTOSE (Rapid), LACTOSE Megazyme)* SOP 8.23. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Laktóza, galaktóza A
301 Stanovení benzenu, ethylbenzenu, toluenu a xylenu metodou GC–FID SOP 8.24. Nápoje, pitná voda - A
311 Stanovení jodového čísla tuku volumetricky SOP 8.25. Tuky - A
321 Stanovení čísla zmýdelnění tuku volumetricky SOP 8.26. Tuky - A
331 Stanovení nezmýdelnitelných látek gravimetricky SOP 8.27. Tuky - A
341 Stanovení kyseliny askorbové (vitamínu C) a kyseliny erythorbové (isoaskorbové) metodou HPLC/DAD* SOP 8.28. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Kyselina askorbová a její soli, vitamín C, kyselina erythorbová a její soli, kyseliny isoaskorbová a její soli A
351 Stanovení hydroxymetylfurfuralu fotometricky SOP 8.29.
(ČSN 570190)
Med - A
361 Stanovení sacharidů včetně škrobu polarimetricky* SOP 8.30. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sacharóza, laktóza, škrob A
371 Stanovení ethanolu pyknometricky SOP 8.31. Nápoje - A
381 Stanovení benzimidazolů metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.32. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Albendazol, cambendazol, clorsulon, closantel, fenbendazol, flubendazol, levamizol, mebendazol, nitroxinil, oxibendazol, oxyclozanid, parbendazol, praziquantel, rafoxanid, thiabendazol, triclabendazol, albendazol sulfon, albendazol sulfoxid, albendazol 2-aminosulfon, oxfendazol, oxfendazol sulfon, aminoflubendazol, aminomebendazol, hydroxymebendazol, 5-hydroxythiabendazol, triclabendazol sulfon, triclabendazol sulfoxid, ketotriclabendazol A
391 Stanovení netuků gravimetricky SOP 8.33.
(ČSN EN ISO 3727-2)
Máslo - A
401 Stanovení glyceroltriheptanoatu (GTH) metodou GC-FID a GC-MS SOP 8.34. Krmiva, tuky, vedlejší živočišné produkty - A
411 Stanovení nikarbazinu metodou HPLC/DAD SOP 8.35. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
421 Stanovení sacharidů metodou HPLC/RID* SOP 8.36. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sacharosa, glukosa, fruktosa, laktosa, sorbitol,  maltoza, maltitol, suma cukrů A
431 Stanovení mykotoxinů metodou HPLC/FLD a HPLC/MS/MS* SOP 8.37. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Aflatoxiny B1, B2, G1, G2, M1, suma aflatoxinů B1,B2,G1,G2; Ochratoxin A A
441 Stanovení monensinu, salinomycinu a narasinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD * SOP 8.38. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Monensin a jeho soli, salinomycin a jeho soli, narasin (narazin) a jeho soli A
451 Stanovení hydroxymethylfurfuralu (HMF) metodou HPLC/DAD SOP 8.39. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
461 Stanovení fusariových toxinů metodou HPLC/DAD a HPLC/FLD* SOP 8.40. Potraviny rostlinného
původu a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu
Deoxynivalenol, zearalenon A
471 Stanovení mastných kyselin metodou GC-FID* SOP 8.41. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu C4:0,C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, C12:0, C13:0, C14:0, C14:1, C15:0, C15:1, C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1n9t, C18:1n9c, C18:2n6t, C18:2n6c, C20:0, C18:3n6, C20:1, C18:3n3, C21:0, C20:2, C22:0, C20:3n6, C22:1n9, C20:3n3, C20:4n6, C23:0, C22:2, C24:0, C20:5n3, C24:1, C22:6n3, C18:2n9c,12c, C18:3n6c,9c,12c, nasycené mastné kyseliny, mononenasycené mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, trans mastné kyseliny, omega 3 nenasycené mastné kyseliny, omega 6 nenasycené mastné kyseliny A
481 Stanovení carbadoxu a olaquindoxu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.42. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
491 Stanovení toxafenu metodou GC-ECD* SOP 8.43. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Kongener 26, 50, 62, suma kongenerů toxafenu A
501 Stanovení reziduí inhibičních látek. Metoda s kmenem Geobacillus stearothermophilus, var. calidolactis C 953
 
SOP 8.44. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
511 Stanovení reziduí inhibičních látek čtyřplotnovou metodou SOP 8.45. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
521 Identifikace reziduí antibiotik elektroforézou s autobiografickou detekcí SOP 8.46. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
531 Stanovení reziduí inhibičních látek komerčně dodávanými testy (DELVOTEST SP- NT, ECLIPSE 50, PREMI TEST) SOP 8.47. Mléko, vejce, tkáně zvířat - A
541 Stanovení patulinu metodou HPLC/DAD SOP 8.48. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
551 Stanovení vybraných organofosforových pesticidů metodou GC–NPD* SOP 8.49. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Diazinon, pirimiphos-methyl, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dichlorvos, fenitrothion, malathion, metacrifos, phosphamidon, phorate, omethoate, fenchlorphos-oxon, malaoxon, dimethoate, fenchlorphos, phorate-sulfone, phorate-sulfoxide, ethion, methidathion, parathion, parathion-methyl, paraoxon-methyl, sulfotep A
561 Stanovení tetracyklinů metodou HPLC/DAD* SOP 8.50. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin A
571 Semikvantitativní stanovení reziduí inhibičních látek RIA metodou - CHARM II* SOP 8.51. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sulfonamidy, tetracykliny, makrolidy, β-laktamová antibiotika, aminoglykosidy, streptomycin, chloramfenikol, cloxacilin, novobiocin A
581 Stanovení fusariových toxinů metodou ELISA (Veratox-Neogen)* SOP 8.52. Potraviny rostlinného původu a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Deoxynivalenol, zearalenon, T-2/HT-2 toxin, suma T-2/HT-2 toxin, fumonisiny A
591 Stanovení obsahu sacharidů a energetické hodnoty potravin a surovin pro jejich výrobu dopočtem* SOP 8.53. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Dopočet z obsahu tuku, bílkovin, sacharidů, popela, sušiny, vlákniny A
601 Stanovení peroxidového čísla tuku volumetricky SOP 8.54. (ČSN EN ISO 3960) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
611 Stanovení čísla kyselosti tuku volumetricky* SOP 8.55. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
621 Stanovení thiobarbiturového čísla tuku kolorimetricky SOP 8.56. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
631 Stanovení tuku extrakcí gravimetricky SOP 8.57. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
641 Stanovení tuku butyrometricky SOP 8.58. Mléko, mléčné výrobky - A
651 Stanovení tuku v mléku a mléčných výrobcích metodou gravimetrickou SOP 8.59. Mléko, mléčné výrobky Číslo kyselosti, volné mastné kyseliny A
661 Stanovení chloridů argentometricky* SOP 8.60.A (ČSN ISO 1841-1, Nařízení Komise (ES) č. 152/2009) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Chloridy a jejich soli A
671 Stanovení chloridů argentometricky* SOP 8.60.B (ČSN ISO 9297) Vody Chloridy a jejich soli A
681 Stanovení titrační kyselosti* SOP 8.61. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Kyselost, titrační kyselost, SH, kyselost SH A
691 Stanovení celkové bílkoviny a N-látek dle Kjeldahla* SOP 8.62.
 
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Bílkovina, N-látky, bílkovinný dusík, dusík dle Kjeldahla A
70 Neobsazeno     - A
711 Stanovení amoniaku a amonných iontů titračně po destilaci* SOP 8.64.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Amoniak, amonné ionty, amoniakální dusík A
721 Stanovení amoniaku a amonných iontů  fotometricky* SOP 8.64.B Vody Amoniak, amonné ionty, amoniakální dusík A
73 Neobsazeno     - A
741 Stanovení pH potenciometricky SOP 8.66.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, podestýlka - A
751 Stanovení pH potenciometricky SOP 8.66.B Vody - A
761 Stanovení konduktivity SOP 8.67.A
(ČSN 570190)
Med - A
771 Stanovení konduktivity SOP 8.67.B
(ČSN EN 27888)
Vody - A
781 Stanovení aktivity diastázy SOP 8.68. Med - A
791 Stanovení nerozpustných nečistot gravimetricky* SOP 8.69.A Med, tuky Nečistoty, celkové nerozpustné nečistoty A
801 Stanovení veškerých, rozpuštěných a nerozpuštěných látek gravimetricky* SOP 8.69.B Vody Veškeré látky, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky A
811 Stanovení chlóru fotometricky* SOP 8.70. Vody Volný chlór, vázaný chlór, celkový chlór A
821 Stanovení veškerých kyanidů fotometricky SOP 8.71. Vody - A
831 Stanovení anisidinového čísla tuku fotometricky SOP 8.72         
(ČSN EN ISO 6885)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
841 Stanovení anionaktivních tenzidů fotometricky SOP 8.73.
(ČSN EN 903)
Vody - A
851 Stanovení oxidu siřičitého, optimalizovaná Monier-Williamsova metoda SOP 8.74.
(ČSN EN 1988-1)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
861 Stanovení oxidovatelnosti manganistanem Kubelovou metodou SOP 8.75.
(ČSN EN ISO 8467)
Vody - A
87 Neobsazeno     - A
881 Stanovení oxidovatelnosti dichromanem fotometricky SOP 8.76.
(ČSN ISO 15705)
Vody - A
891 Stanovení kyselinové a zásadové neutralizační kapacity volumetricky* SOP 8.77. Vody Acidita celková, acidita zjevná, alkalita celková, alkalita zjevná A
901 Stanovení síranů gravimetricky SOP 8.78. Vody - A
911 Stanovení fosforečnanů a celkového fosforu fotometricky SOP 8.79.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
921 Stanovení fosforečnanů a celkového fosforu fotometricky SOP 8.79.B Vody - A
931 Stanovení fluoridů fotometricky SOP 8.80. Pitná a povrchová voda - A
941 Stanovení barviva E 120 (košenila, kyselina karmínová, karmíny) metodou HPLC/DAD SOP 8.81. potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
951 Stanovení pachu a chuti – orientační senzorická analýza SOP 8.82.
(TNV 75 7340,
ČSN EN 1622)
Pitná voda - A
961 Stanovení 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) metodou GC/MS SOP 8.83
(ČSN EN 14573)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
971 Stanovení sušiny a vody gravimetricky* SOP 8.84. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sušina, voda, vlhkost, Brix A
981 Stanovení oxidu siřičitého gravimetricky SOP 8.85. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
991 Stanovení valnemulinu metodou HPLC/FLD SOP 8.86. Tkáně zvířat - A
1001 Stanovení coumaphosu (kumafosu) metodou GC/ECD SOP 8.87 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
1011 Identifikace potravinářských barviv metodou TLC* SOP 8.88. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu E102 (Tartrazin), E104 (Chinolinová žluť), E110 (Žluť SY), E120 (Košenila, kyselina karmínová, karmíny), E122 (Azorubin), E123 (Amarant),  E124 (Ponceau 4R), E127 (Erythrosin), E128 (Červeň 2G), E129 (Červeň Allura AC), E131 (Patentní modř V), E132 (Indigotin), E133 (Brilantní modř), E142 (Zeleň S), E151 (Čerň BN) A
1021 Stanovení potravinářských barviv metodou HPLC/DAD* SOP 8.89. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu E102 (Tartrazin), E104 (Chinolinová žluť), E110 (Žluť SY), E122 (Azorubin), E123 (Amarant),  E124 (Ponceau 4R), E127 (Erythrosin),  E129 (Červeň Allura AC), E131 (Patentní modř V), E132 (Indigotin), E133 (Brilantní modř), E142 (Zeleň S), E151 (Čerň BN) A
1031 Stanovení popela gravimetricky SOP 8.90. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
1041 Stanovení streptomycinu a dihydrostreptomycinu metodou ELISA (Ridascreen – R-Biopharm) SOP 8.91. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
1051 Stanovení pyrethroidů metodou
GC-ECD*
SOP 8.92. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Cypermethrin, permethrin, deltamethrin, lambda-cyhalotrin, fenvalerate, cyflutrin, fenpropatrin, bifentrin, suma cyhalotrin A
1061 Stanovení organických kyselin metodou GC-FID* SOP 8.93. Fermentované rostlinné materiály, potraviny a suroviny pro jejich výrobu Kyselina mléčná, máselná, 3-hydroxymáselná, jantarová, propionová, octová a jejich soli A
1071 Stanovení karbamátů metodou HPLC/FLD* SOP 8.94. Tkáně zvířat Methomyl, methiocarb, carbofuran, propoxur, aldicarb A
1081 Stanovení tulathromycinu metodou HPLC/MS/MS  SOP 8.95. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
1091 Stanovení malachitové zeleně, krystalové violeti, methylenové modře a briliantové zeleně metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.96. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Malachitová zeleň, leucomalachitová zeleň, krystalová violeť, leucokrystalová violeť, methylenová modř, briliantová zeleň A
1101 Stanovení antikokcidik metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.97. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu
Monensin, salinomycin, narazin, nicarbazin, lasalocid, maduramicin, halofuginon, robenidin, diclazuril, decoquinat, semduramicin
A
1111 Stanovení tetracyklinů metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.98. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin,  4-epi chlortetracyklin, 4-epi oxytetracyklin, 4-epi tetracyklin A
1121 Stanovení antihelmintik metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.99. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Abamectin, doramectin, ivermectin, moxidectin, eprinomectin, emamectin A
1131 Stanovení vybraných prvků metodou ICP-MS* SOP 8.100.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Stříbro, hliník, arsen, bor, baryum, berylium, cín, kadmium, chrom, měď, železo, mangan, nikl, olovo, antimon, selen, zinek A
1141 Stanovení vybraných prvků metodou ICP-MS* SOP 8.100.B Vody Stříbro, hliník, arsen, bor, baryum, berylium, cín, kadmium, chrom, měď, železo, mangan, nikl, olovo, antimon, selen, zinek A
1151 Stanovení aktivity alkalické fosfatázy fluorimetricky SOP 8.101. Mléko, mléčné výrobky - A
1161 Stanovení makrolidů metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.102. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Erythromycin, josamycin, spiramycin, tilmicosin, tylosin, tulathromycin A
1171 Stanovení niclosamidu metodou HPLC/DAD SOP 8.103. Ryby - A
1181 Stanovení karbamátů metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.104. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Aldicarb, aldicarb sulfon, aldicarb sulfoxid, carbaryl, carbofuran, carbofuran 3-hydroxy, methiocarb, methiocarb sulfon, methiocarb sulfoxid, methomyl, propoxur A
1191 Stanovení chinolonů metodou HPLC/FLD* SOP 8.105. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Danofloxacin, enrofloxacin, kyselina oxolinová, flumequin, marbofloxacin, ciprofloxacin, difloxacin A
1201 Stanovení sterolů metodou  GC-FID* SOP 8.106. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Cholesterol, sitosterol, stigmasterol, beta-sitosterol, obsah vajec, obsah žloutku A
1211 Stanovení nesteroidních protizánětlivých léčiv metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.107. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Diclofenak, flufenamová kyselina, flunixin, 5-hydroxyflunixin, ibuprofen, karprofen, ketoprofen, mefenamová kyselina, meklofenamová kyselina, meloxicam, metamizol, 4-methylaminoantipyrin, aminoantipyrin, isopropylaminoantipyrin, 4-formylaminonoantipyrin,  naproxen, niflumová kyselina, oxyphenbutazon, phenylbutazon, tolfenamová kyselina, vedaprofen A
1221 Stanovení τ – fluvalinátu metodou GC/MS SOP 8.108. Med - A
1231 Stanovení amitrazu včetně jeho metabolitů metodou GC-ECD * SOP 8.109. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Amitraz, 2,4 –dimethylanilin A
1241 Stanovení florfenikolu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/FLD SOP 8.110. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
1251 Stanovení valnemulinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/FLD SOP 8.111. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
1261 Stanovení robenidinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD SOP 8.112. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
1271 Stanovení antikokcidik v krmných směsích a premixech metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.113. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Monensin, salinomycin, narazin, nicarbazin, lasalocid, maduramicin, halofuginon, robenidin, diclazuril, decoquinat, semduramicin A
1281 Stanovení barviva E 128 (Red 2G) metodou HPLC/MS/MS SOP 8.114. Masné výrobky, koření - A
1291 Stanovení β-laktámových antibiotik metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.115. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Amoxicilin, ampicilin, cloxacilin, dicloxacilin, nafcilin, oxacilin, penicilin – V, penicilin – G, cefquinom, cefalonium, cefazolin, cefaperazon, ceftiofur, desfuroylceftiofur, cefalexin, cefapirin, novobiocin A
1301 Stanovení antibiotik elektroforézou s autobiografickou detekcí* SOP 8.116. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Amoxicilin, lincomycin, tilmicosin, tiamulin, tylosin, flubendazol, chlortetracyklin, oxytetracyklin, doxycyklin A
1311 Stanovení reziduí inhibičních látek.
Metoda s kmenem Escherichia coli
SOP 8. 117. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
1321 Stanovení sulfonamidů v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD* SOP 8.118. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin A
1331 Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové  metodou HPLC/MS/MS SOP 8.119. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
1341 Důkaz porušení medu škrobovým sirupem, škrobovým cukrem a sladovými výtažky (Fieheho reakce II) SOP 8.120.
(ČSN 570190)

Med
- A
1351 Stanovení kyseliny cyklamové metodou HPLC/DAD* SOP 8.121. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Kyselina cyklamová a její soli A
1361 Stanovení barvy kolorimetricky SOP 8.122. Vody - A
1371 Stanovení aminoglykosidů metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.123. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Streptomycin, dihydrostreptomycin, gentamycin, neomycin, kanamycin, lincomycin, spectinomycin, paromomycin a apramycin A
1381 Stanovení chinolonů metodou HPLC/MS/MS*
 
SOP 8.124. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Danofloxacin, enrofloxacin, ciprofloxacin, difloxacin, norfloxacin, marbofloxacin, sarafloxacin, kyselina oxolinová, kyselina nalidixová, flumequin, lomefloxacin, ofloxacin, orbifloxacin, pefloxacin A
1391 Stanovení čisté hmotnosti a glazury u glazovaných rybích výrobků gravimetricky* SOP 8.125.
(ČSN 575013,
ČSN 575020)
Rybí výrobky Celková hmotnost, čistá hmotnost, glazura A
1401 Stanovení obsahu masa v rybích výrobcích dopočtem (z obsahu bílkovin) SOP 8.126.
(Codex Alimentarius)
Rybí výrobky - A
1411 Stanovení obsahu masa v masných výrobcích dopočtem (z obsahu bílkovin a tuku) SOP 8.127.
(Nařízení Komise (ES) č. 2004/2002)
Maso, masné výrobky - A
1421 Stanovení tukuprosté kakaové sušiny metodou HPLC/DAD* SOP 8.128.
(ČSN 560578)
Kakao, výrobky z kakaa Kofein, theobromin, tukuprostá kakaová sušina, obsah kakaa A
1431 Stanovení celkové kakaové sušiny dopočtem (z obsahu tukuprosté kakaové sušiny a tuku) SOP 8.129. Kakao, výrobky z kakaa - A
1441 Stanovení obsahu volné vody v drůbeži dopočtem (z obsahu bílkovin a vody)* SOP 8.130.
(Nařízení Komise (ES) č. 543/2008)
Drůbež celá a porcovaná hmotnost, W/RP, RW, RWT-A, RWT-AS, RWT-I A
1451 Stanovení sulfonamidů v krmných směsích a premixech metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.131. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin, sulfamethizol A
1461 Identifikace a screeningové stanovení antibiotik metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.132. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Amoxicilin, ampicilin, cloxacilin, dicloxacilin, nafcilin, oxacilin, penicilin – V, penicilin – G, cefquinom, cefalonium, cefazolin, cefoperazon, ceftiofur, cefalexin, cefapirin, desfuroylceftiofur, cefalotin, novobiocin, danofloxacin, enrofloxacin, kyselina oxolinová, flumequin, marbofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, sarafloxacin, kyselina nalidiková, difloxacin, lomefloxacin, ofloxacin, orbifloxacin, pefloxacin, erythromycin, josamycin, spiramycin, tilmicosin, tylosin, tylvalosin, pirlimycin, tildipirosin, tulathromycin, chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin, demeclocyclin, 4-epi chlortetracyklin, 4-epi oxytetracyklin, 4-epi tetracyklin, sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin, sulfamethizol, dapson, sulfaguanidin, sulfamonomethoxin, sulfamethoxypyridazin, sulfapyridin, valnemulin, trimethoprim, tiamulin, rifaximin, lincomycin A
1471 Analýza triglyceridů metodou GC-FID - průkaz cizího tuku v mléčném tuku SOP 8.133.
(ČSN EN ISO 17678)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
1481 Stanovení lasalocidu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/FLD SOP 8.134. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
1491 Stanovení zákalu fotometricky SOP 8.135. Vody - A
1501 Stanovení mykotoxinů metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.136. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Fumonisin B1, fumonisin B2, suma fumonisinů B1,B2; ochratoxin A, T-2 toxin, HT-2 toxin, deoxynivalenol, zearalenon, aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflatoxin G2, suma aflatoxinů B1,B2,G1,G2 A
1511 Stanovení natamycinu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.137. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
1521 Stanovení ivermectinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD SOP 8.138. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
1531 Stanovení dietární vlákniny (TDF) enzymaticko-gravimetrickou metodou SOP 8.139. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu - A
1541 Stanovení hrubé (CF), acido-detergentní (ADF) a neutrálně detergentní vlákniny (NDF) gravimetricky SOP 8.140. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu - A
1551 Stanovení metabolitů carbadoxu a olaquindoxu metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.141. Tkáně zvířat Quinoxaline-2-carboxylic acid (QCA), desoxy-carbadox (DCBX), 3-methylquinoxaline-2-carboxylic acid (MQCA) A
1561 Stanovení hmotnosti a čisté hmotnosti potravin a krmiv gravimetricky* SOP 8.142. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Hmotnost, celková hmotnost, čistá hmotnost, hmotnostní podíl, glazura A
1571 Stanovení tetracyklinů v krmných směsích a premixech metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.143. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin A
1581 Stanovení markerových reziduí tiamulinu metodou HPLC/MS/MS* SOP 8.144. Tkáně zvířat 8-alfa-hydroxymutilin A

 

A - ano

1) Číselný index uvádí číslo pracoviště akreditované zkušební laboratoře "Laboratoře SVÚ Jihlava", které může danou zkoušku provádět akreditovaně:

1 Jihlava Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
2 České Budějovice Dolní 2102/2, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice


Aktualizaci dokumentu provedla Ing. Sedmíková Martina dne 31.01.2019.

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 34/2019 ze dne 24. 1. 2019. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2022 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist